Dai Lai Star Golf & Country Club


TÌM THEO


Địa điểm


Thời gian


Mức giá


Số người chơi


Số lỗ Golf

Dai Lai Star Golf & Country Club

Dai Lai Star Golf & Country Club

Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

40 km

Người chơi: 1-4 Số lỗ: 18 lỗ

05:00- 18:00

Tee time

Giá ngày thường

1.320.000 VNĐ

Giá cuối tuần

1.900.000 VNĐ

Tee Times ngày 05/12/2023

05:08

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
05:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
05:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
05:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
14:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
14:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
14:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
14:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
15:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
15:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
15:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
15:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
16:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
16:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
16:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
16:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
17:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
17:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
17:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
17:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
18:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân

MÔ TẢ