FLC Quang Binh Golf Links - Sân Golf FLC Quảng Bình


TÌM THEO


Địa điểm


Thời gian


Mức giá


Số người chơi


Số lỗ Golf

FLC Quang Binh Golf Links - Sân Golf FLC Quảng Bình

FLC Quang Binh Golf Links - Sân Golf FLC Quảng Bình

Thông Tân, Quảng Ninh, Quảng Bình

550 km

Người chơi: 1-4 Số lỗ: 18 lỗ

05:30- 14:00

Tee time

Giá ngày thường

1.400.000 VNĐ

Giá cuối tuần

1.700.000 VNĐ

Tee Times ngày 05/12/2023

05:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
05:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
14:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân

MÔ TẢ