Hilltop Valley Golf Club


TÌM THEO


Địa điểm


Thời gian


Mức giá


Số người chơi


Số lỗ Golf

Hilltop Valley Golf Club

Hilltop Valley Golf Club

Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hòa Bình

60 km

Người chơi: 1-4 Số lỗ: 18 lỗ

05:30- 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1.400.000 VNĐ

Giá cuối tuần

2.000.000 VNĐ

Tee Times ngày 05/12/2023

05:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
05:38

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
05:46

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
05:54

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:02

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:10

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:18

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:26

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:34

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:42

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:50

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
06:58

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:06

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:14

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
07:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
08:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
09:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
10:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
11:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
12:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
13:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
14:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
14:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
14:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
14:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
15:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
15:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
15:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
15:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
16:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
16:15

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
16:30

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
16:45

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân
17:00

Người chơi: 1-4

Số lỗ: 18 lỗ

Đặt sân

MÔ TẢ